Close
 1. Algemene Voorwaarden Thuis Ontwerp
 2.  

Artikel 1; Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon die aan Thuis Ontwerp opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Thuis Ontwerp: Opdrachtnemer.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Thuis Ontwerp en de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5.  

Artikel 2; Offertes en aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 2.  

Artikel 3; Uitvoering opdrachten

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thuis Ontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Thuis Ontwerp zijn verstrekt, heeft Thuis Ontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra werkzaamheden en/of kosten volgens de door Thuis Ontwerp gehanteerde tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan kan het moment van voltooiing van de werkzaamheden daardoor worden vertraagd, wat niet is toe te rekenen aan Thuis Ontwerp.
 4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis. Thuis Ontwerp verplicht zich opdrachten naar vermogen uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Thuis Ontwerp zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van de opdrachtgever.
 1. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei

 factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van

opdrachtgever. De medewerking van derden, ongeval,

technische storingen, ziekte en weer of andere

omstandigheden waarop Thuis Ontwerp geen invloed kan

uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Thuis Ontwerp is overeengekomen.

 1. Opdrachtgever staat tegenover Thuis Ontwerp in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Thuis Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thuis Ontwerp is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Thuis Ontwerp kenbaar behoorde te zijn.
 2. Bij een opdracht van een onroerende zaak, wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Thuis Ontwerp een garantie word afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Thuis Ontwerp zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
 3. Indien door Thuis Ontwerp of door Thuis Ontwerp ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht om, aantoonbaar door Thuis Ontwerp, gemaakte kosten aan Thuis Ontwerp te voldoen.
 5.  

Artikel 4 Prijs, betalingstermijn

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten.
 2. Thuis Ontwerp heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
 3. De betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien opdrachtgever een factuur van of door Thuis Ontwerp gezonden niet tijdig of volledig voldoet, komen alle kosten die Thuis Ontwerp of haar incassogemachtigde dient te maken als gevolg daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd om, door Thuis Ontwerp betwiste vorderingen, te verrekenen met vorderingen van Thuis Ontwerp.
 6.  

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 1. Thuis Ontwerp behoudt het auteursrecht op de zijn

geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van

intellectuele of industriële eigendom op de Thuis Ontwerp

geleverde prestatie.

 1. Alle door Thuis Ontwerp verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, foto’s, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Thuis Ontwerp worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte anders voortvloeit. De aard van de verstrekte stukken bepaald slechts dat de stukken, meer bepaald foto’s en plattegronden, dienen te worden gebruikt voor de verkoop en de verhuur van de op de stukken betrekking hebbende panden en zullen dien ten gevolge alleen verstrekte worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoelde panden.
 2. Thuis Ontwerp behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Thuis Ontwerp behoudt zich het recht te allen tijde de aan de foto’s en/of plattegrond gekoppelde copyrightvermelding zichtbaar laten voor een ieder die de foto en/of plattegrond aanschouwt.
 4.  

Artikel 6; Geheimhouding- non concurrentie

 1. Thuis Ontwerp heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Thuis Ontwerp zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
 2. Thuis Ontwerp zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.
 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die:
 • Reeds bij Thuis Ontwerp bekend is;
 • Onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld;
 • Door Thuis Ontwerp rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
 • Reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
 •  

Artikel 7; Aansprakelijkheid

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door

opdrachtgever binnen zeven dagen na voltooiing van de

betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld

aan Thuis Ontwerp. De ingebrekestelling dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thuis Ontwerp in staat is adequaat te reageren.

Word de tijd van 7 dagen overschreden komen de gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

 1. Indien een klacht gegrond is, zal Thuis Ontwerp de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Thuis Ontwerp zinloos is.
 2. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Thuis Ontwerp beperkt tot maximaal de opdrachtwaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Thuis Ontwerp geldt de beperking niet.
 3. Alle opdrachten van Thuis Ontwerp worden niet constructief berekent, Thuis Ontwerp kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 4. Eventuele bouw- vergunningen worden niet aangevraagd door Thuis Ontwerp.
 5. Thuis Ontwerp is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade, bij de uitvoering van de ideeën.
 6.  

Artikel 8; Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Thuis Ontwerp en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht. 

 1.